• 5 års garanti på alle varer
  • Fri fragt på alle ordrer
  • Brug for hjælp? Ring 8652 4400

1. Alment

Disse generelle vilkår og betingelser er gældende for leverancer og tjenesteydelser fra BELIMO A/S (Danmark) af produkter fra BELIMO (BELIMO CH). Ved levering af software med dokumentation gælder altid den tilhørende licensaftale.

 

2. Varebestilling

En varebestilling ordrebekræftes af BELIMO A/S enten skriftligt eller mundtligt. Ved bestilling af produkter med andre specifikationer end de af BELIMO offentliggjorte, skal ordren bekræftes skriftligt af BELIMO A/S.
Ændring af en ordre før levering skal godkendes af BELIMO A/S.
Ændringer eller tilføjelser til Salgs- og leveringsbetingelserne er kun gældende efter skriftlig godkendelse fra BELIMO A/S.

Alle kataloger, brochurer og publikationer fra BELIMO, papir som elektroniske, anses for vejledende og er ikke bindende for BELIMO.

 

3. Afbestilling af varer

Bestilte standardprodukter kan afbestilles af kunden inden afsendelsen fra BELIMO.

Bestilte specialprodukter (kundespecifikke produkter i specielt design m.m.) kan afbestilles indtil 4 timer efter BELIMO A/S har modtaget ordren mod et ekspeditionsgebyr på 10% af netto-ordrebeløbet. Ved specielt konfigurerede motorer udgør ekspeditionsgebyret 20% af netto-ordrebeløbet.

 

4. Priser

Priserne er ekskl. moms, og gælder frit leveret til virksomhedsadresser (med CVR-nummer) i Danmark i standardemballage.

Ved levering til privatadresser og byggepladser opkræves gebyr.

Forsendelsesmåde efter vort valg.

Merudgifter til evt. speciel emballage, ekspreslevering etc. faktureres til kostpris.

Delleverancer faktureres separat.

 

5. Leveringstider

Leveringsdatoer, tidspunkter og frister skal bekræftes skriftligt af BELIMO A/S for at være bindende. Leveringen er opfyldt når varen er leveret på modtageradressen.

BELIMO yder ikke erstatning ved forsinket levering.

Hvis de bestilte varer ikke kan leveres, vil BELIMO A/S straks underrette kunden og refundere evt. forudbetaling.

 

6. Betalingsbetingelser

BELIMO fakturaer skal betales fuldt ud inden for løbende måned +30 dage.

Forfaldsdatoen beregnes på basis af fakturadatoen, og er uafhængig af datoen for varemodtagelsen, eller af eventuelle mangler ved leverancen.

Efter betalingsfristen vil kunden automatisk blive pålagt renteomkostninger på 1,0 % pr. måned.
Hvis betaling er forsinket, forbeholder BELIMO sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer.

Kunden er ikke berettiget til at modregne tilgodehavender fra BELIMO med eventuelle modkrav.

 

7. Brug og installation af BELIMO-produkter

BELIMO produkter må kun installeres af uddannet, kvalificeret personale.

BELIMO produkter skal anvendes i overensstemmelse med specifikationerne i datablade og montagevejledninger.

 

8. Specifikationer

Specifikationer, anvendelser og særlige kendetegn på BELIMOs produkter er specificeret i offentliggjorte kataloger, datablade og andre publikationer (på papir eller elektronisk) i tekst og billeder. De er ikke nogen garanti for holdbarhed eller særlige egenskaber.

De særlige kendetegn ved leverede produkter kan afvige i materiale, farve og form og BELIMO påtager sig intet ansvar for ydeevne og egnethed til et bestemt formål.

Specifikationerne skal betragtes som retningsgivende og kan ændres af BELIMO.
Belimo forbeholder sig ret til at levere andre produkter af samme værdi fra tredjeparts leverandører i stedet for de bestilte varer.


9. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer tilhører BELIMO A/S indtil de er betalt.

 

10. Risiko-overgang

Incoterms ® 2010 DDP: ansvar og risiko overgår til kunden ved levering på det af kunden ønskede leveringssted i Danmark.


11. Returnering

Køber har ikke krav på at kunne returnere varer, der er korrekt leveret.

Returnering af BELIMO-produkter kan dog finde sted på følgende betingelser:
- Efter forudgående aftale.

- Varerne skal være nye og ubrugte, i   uskadt stand og i original emballage.

- Varerne skal være standardprodukter som stadig findes i sortimentet og må ikke være over 6 mdr. gamle (fra datomærkning).

- Varerne leveres fragtfrit på BELIMOs adresse.

Et ekspeditionsgebyr på mindst 20% af varens nettopris fratrækkes ved kreditering.

Kontant tilbagebetaling foretages ikke.


Produkter i kundeudførelse (særligt design, særlige tekniske data eller konfigurerede motorer) og Openlineprodukter tages ikke retur.

12. Varemodtagelse

Leverancen skal kontrolleres ved modtagelsen. Eventuelle fejl skal straks meddeles BELIMO A/S skriftligt, da leverancen ellers anses for godkendt.

Skjulte fejl og mangler meddeles BELIMO A/S, så snart de opdages.

 

13. Garanti

BELIMO garantien sikrer, at de leverede produkter opfylder de specifikationer, der er angivet i de tilhørende datablade. Derudover kan garantien fraviges, hvis loven tillader det.

Der gives ingen garanti for skader forårsaget eller delvis forårsaget af, at kunden eller tredjemand, som handler på kundens vegne:

- anvender produkterne i områder, der ikke er angivet i datablade og montagevejledninger. Især i fly og andre luftfartøjer.

- anvender produkterne den at overholde love, lokale regler eller anvisninger fra BELIMO, især med hensyn til installation, idriftsættelse, drift-forskrifter og     datablade.

- anvender produkterne under særlige forhold, især påvirkning fra aggressive kemikalier, gasser og væsker eller udenfor de tilladte drifts-parametre og         arbejdsbetingelser.

- samler, håndterer eller installerer produkterne forkert eller uden den fornødne omhu, mod de gældende retningslinjer eller af ikke faglært, kvalificeret     personale.

- ændrer eller reparerer produkterne uden forudgående skriftlig godkendelse fra BELIMO DK

- at produkterne er slidt op som følge af uhensigtsmæssig eller utilsigtet brug eller kraftig belastning.

- at produkterne opbevares uhensigtsmæssigt.

- at bygherren eller tredje-part er ansvarlig for skaderne.

For Openline-produkter gælder yderligere begrænsninger af ansvar i henhold til gældende rammeaftale med kunden.
Kunden er ansvarlig for hjælpe-personalets handlinger eller undladelser, som var de hans egne.
Garanti-perioden for varer fremstillet af BELIMO efter 1. januar 2005 er 5 år fra produktions-datoen.

For Openline-produkter er garanti-perioden 2 år fra leverings-datoen. For handels-produkter (produkter ikke fremstillet af BELIMO) angives garantiperioden på ordrebekræftelsen.

Garanti-perioden er typisk 1 år (i særlige tilfælde 2 år) fra leveringsdato eller produktionsdato. Handelsprodukter kendes ved navn og / eller logo fra producenten.

Ved fejl på BELIMO produkter er kunden forpligtet til straks at iværksætte alle passende foranstaltninger for at minimere skaderne.

BELIMO er forpligtet til at ombytte med tilsvarende produkt, reparere eller udstede kreditnota på nettoprisen, der er betalt for det defekte produkt. BELIMO afgør hvilken foranstaltning, der træffes.

Defekte produkter, dækket af garantien, skal efter forudgående aftale fragtfrit sendes til BELIMO.

Omkostninger i forbindelse med udskiftning, transportomkostninger mm skal fuldt ud afholdes af kunden.

Garanti-perioden starter ikke forfra for udskiftede produkter.

Belimo kan i særlige tilfælde kræve, at kunden, for at forebygge skader, udskifter defekte produkter eller dele af produkter. I denne forbindelse vil rimelige kundeudgifter, efter forudgående godkendelse af BELIMO, blive refunderet.

 

14. Begrænset ansvar

BELIMOs ansvar er defineret i § 13. Alle andre krav fra kunden mod BELIMO, uanset det juridiske grundlag, som prisnedsættelse eller annullering er udelukket og frasiges hermed.

Kunden har ikke krav på erstatning for skader, som ikke er opstået på selve produkterne. I særdeleshed påtager BELIMO sig intet ansvar for omkostninger afholdt til at fastslå årsagerne til skaden, for sagkyndige udtalelser, indirekte eller følgeskader (herunder skader som følge af afledte effekter) af enhver art, såsom tab af brug, driftsstop, tab af overskud eller afkast m.v., medmindre de forsætligt eller ved grov uagtsomhed har været forårsaget af BELIMO.

I samme omfang, som BELIMOs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder det også for BELIMOs ansatte, personale, repræsentanter og medhjælpere.

 

15. Skadesløsholdelse

Efter BELIMOs første anmodning, skal kunden holde BELIMO skadesløs fra tredjeparts krav i forbindelse med begivenheder nævnt under § 13. Dette gælder også for krav i forbindelse med produktansvar.


16. Force majeure

Hverken kunden eller BELIMO hæfter for skader af nogen art, som trods omhu opstår hos kunden, tredjepart eller BELIMO ved f.eks. epidemier, mobilisering, krig, oprør, alvorlige afbrydelser af arbejdet, ulykker, arbejdskonflikter, forsinket eller mangelfuld levering af de nødvendige råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, manglende adgang til vigtige komponenter, offentligt påbud eller forsømmelser, embargo, eksport- eller import restriktioner, naturkatastrofer eller andre forhold som kunden eller BELIMO ikke er herre over. Betalinger kan ikke tilbageholdes eller forsinkes med henvisning til sådanne omstændigheder.

I sådanne tilfælde skal både kunden og BELIMO straks træffe alle effektive foranstaltninger til at forebygge skader, og hvis skaden alligevel sker, minimere omfanget i videst mulig omfang.

 

17. Videresalg

Hvis produktet videresælges, skal kunden som minimum videregives de samme som her nævnte garanti-begrænsninger til køber.

 

18. Ændringer

BELIMO forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid.

 

19. Ugyldighed

I tilfælde af, at en eller flere af ovennævnte bestemmelser skulle være eller blive ugyldige, bliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke berørt heraf.

 

20. Retskreds

Eventuelle overensstemmelser vedrørende ovenstående, som ikke kan løses på anden måde, afgøres ved retten i Skanderborg.