Vores Salgs- og Leveringsbetingelser: Transparent & Fair

 

Salgs- og leveringsbetingelser
 

(De aktuelt gyldige salgs- og leveringsbetingelser er tilgængelige online.)

September 2023

 

1. Omfang

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for leverancer og ydelser fra BELIMO A/S, Skanderborg (herefter "BELIMO") til kunden. Hvis kunden anmoder om levering eller service i udlandet, indgås kontrakten med det lokale BELIMO-firma i det pågældende land eller med et BELIMO-firma, der er navngivet af BELIMO i ordrebekræftelsen. I sådanne tilfælde vil de generelle vilkår og betingelser for BELIMO-virksomheden, der er udpeget i ordrebekræftelsen, være gældende. I tilfælde af at vores levering inkluderer software og medfølgende dokumentation, er vilkårene i licensaftalen gældende ud over disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af konflikt mellem de to dokumenter har licensaftalen dog forrang.

 

2. Varebestilling

Varebestillingen anses for bindende ved modtagelse af en ordrebekræftelse hos kunden eller, ved fravær af en sådan bekræftelse, ved fremtagelse af de bestilte produkter af BELIMO. Alle kataloger, brochurer og publikationer på internettet anses for vejledende og er ikke bindende for BELIMO.

Ændringer eller tilføjelser til disse generelle vilkår og betingelser eller til kontrakten er ikke gyldige uden skriftlig godkendelse fra BELIMO. Ordrer, der afviger fra specifikationerne offentliggjort af BELIMO eller indeholder tilføjelser eller ændringer foretaget af kunden, vil kun være gyldige, hvis de er udtrykkeligt godkendt af BELIMO med en skriftlig ordrebekræftelse.

 

3. Afbestilling af varer

Bestilte standardprodukter kan annulleres af kunden indtil afsendelse af de bestilte produkter af BELIMO forudsat at BELIMO har modtaget erklæringen om annullering før tidspunktet for afsendelse. Ved produkter som ikke er på lager i DK, men skal afsendes fra Schweiz – kan ordren kun annulleres efter aftale, inden produktion igangsættes.

Bestillinger af kunders produkter (specialdesign etc.) kan kun annulleres op til 4 timer efter modtagelsen af ​​ordren af ​​BELIMO. I så fald vil et servicegebyr på 10 % af nettoordrebeløbet blive faktureret til kunden. I tilfælde af kundetilpassede produkter eller konfigurerede motorer vil et servicegebyr på 20% af nettoordrebeløbet blive faktureret til kunden.

 

4. Priser

Priserne er ekskl. moms, og gælder frit leveret til virksomhedsadresser (med CVR-nummer) i Danmark i standardemballage.

Ved levering til privatadresser og byggepladser opkræves gebyr.

Forsendelsesmåde efter vores valg.

Merudgifter til evt. speciel emballage, ekspreslevering etc. faktureres til kostpris.

Delleverancer faktureres separat.

 

BELIMO forbeholder sig retten til at ændre priser til enhver tid indtil indgåelse af kontrakten.

 

5. Leveringsbetingelser

Alle tidspunkter, datoer og leveringsfrister anses for uforpligtende, medmindre deres bindende karakter udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Bindende leveringsfrister og -datoer, der er skriftligt aftalt, overholdes, når varen stilles til rådighed på det distribuerende lager, inden de tilsvarende datoer er overskredet. Såfremt BELIMO har en forsinkelse i leveringen, forudsættes det, at kunden fortsat kræver leveringen. Erstatning for forsinket levering eller for ombytning er udelukket.

Hvis ikke andet er angivet på ordrebekræftelsen, skal leveringen af ​​varerne ske i overensstemmelse med Incoterms® 2020 DAP-varemodtager (DAP = Delivered At Place = leveres på kundens modtageradresse)

BELIMO forbeholder sig retten til ikke at levere de bestilte produkter, hvis de ikke er tilgængelige; i dette tilfælde vil BELIMO straks underrette kunden om manglende tilgængelighed og om nødvendigt refundere enhver allerede foretaget betaling.

 

6. Betalingsbetingelser

BELIMO-fakturaer skal betales fuldt ud inden for løbende måned +30 dage efter fakturadatoen. Efter betalingsfristen vil kunden automatisk blive pålagt renteomkostninger på 1,0 % pr. måned. Hvis betaling er forsinket, forbeholder BELIMO sig retten til at tilbageholde yderligere leverancer.

Kunden er ikke berettiget til at modregne mellemværender fra BELIMO med eventuelle modkrav.

 

7. Anvendelse, installation og brug af BELIMO produkter

BELIMO produkter er kun beregnet til professionel brug. BELIMO-produkter må kun installeres og udskiftes af uddannet kvalificeret personale.

BELIMO-produkter skal anvendes i overensstemmelse med specifikationerne i det respektive aktuelt gyldige data- og samleblad. Brugen af ​​Belimo Cloud Services er underlagt "Betingelser for brug for Belimo Cloud Services" som ændret fra tid til anden.

 

8.Specifikationer

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, definerer informationen offentliggjort af BELIMO i tekst- eller billedform (f.eks. illustrationer eller tegninger) i kataloger, brochurer, hjemmesider, data- og samleblade eller andre publikationer de specifikke egenskaber ved de varer, der leveres af BELIMO, og deres anvendelse. De er ikke nogen garanti for holdbarhed eller specifikke egenskaber.

De specifikke egenskaber ved de leverede produkter kan afvige fra billeder eller prøver med hensyn til materiale, farve eller form. BELIMO påtager sig intet ansvar for produkternes ydeevne eller egnethed til et bestemt formål.

Specifikationerne fra BELIMO er kun at betragte som vejledende. BELIMO forbeholder sig retten til at ændre de meddelte produktspecifikationer eller at levere tilsvarende produkter fra tredjepartsleverandører i stedet for de bestilte produkter.

 

9. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede produkter forbliver hos BELIMO, indtil kunden fuldt ud har betalt alle fakturaer.

 

10. Risiko-overgang.

Ansvar og risiko i forbindelse med de købte produkter overgår til kunden i henhold til de gældende Incoterms® 2020.

 

11. Returnering

Returnering af BELIMO standard katalog-produkter kan aftales, forudsat at disse produkter stadig er indeholdt i produktsortimentet, nye, dvs. ikke ældre end max. 6 måneder, ubrugte og i original indpakning ved returnering. BELIMO har ikke pligt til at tage imod returvarer. Returnering af kunde-produkter (specielle designs, fremstillet på ordre, konfigurerede motorer), Openline-produkter eller produkter, der er indkøbt på kundens specifikke forespørgsel, er udelukket.

Returnering af produkter i henhold til katalog skal ske vedlagt en kopi af fakturaen og med angivelse af årsagen til returneringen uden omkostninger til BELIMO A/S, Thomas Helsteds Vej 7A, 8660 Skanderborg Danmark.

Fra kreditnotaen fratrækkes et servicegebyr på mindst 20 % af nettokatalogprisen. En betaling af kreditten kontant er udelukket. Det kan kun krediteres mod fremtidige ordrer.

 

12. Prøvepligt

Kunden skal undersøge alle produkter for mangler inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Eventuelle mangler skal straks meddeles skriftligt til BELIMO; ellers vil produktet blive anset for at være godkendt. Skjulte mangler skal meddeles skriftligt inden for 5 hverdage efter, at de er opdaget.

 

13. Garanti

Med sin garanti garanterer BELIMO i garantiperioden i henhold til denne paragraf 13, at de leverede produkter opfylder de specifikationer, der udtrykkeligt er anført på de tilsvarende datablade. For resten er enhver garanti udelukket, så vidt det er tilladt ved lov.

Der gives især ingen garanti for skader, der skyldes eller delvist er forårsaget af kunden eller af tredjemand, der handler inden for kundens ansvar, når:

a) Produkter anvendes i områder, der ikke er specificeret i datablad og montagevejledningerne, især i fly og andre luftbårne transportmidler;

b) Produkterne anvendes uden overholdelse af love, officielle forskrifter eller instruktioner fra BELIMO (især med hensyn til installation, idriftsættelse, driftsforskrifter og informationer i datablade og montagevejledninger;

c) Produkter anvendes under særlige forhold, især under vedvarende påvirkning af aggressive kemikalier, gasser eller væsker eller uden for de tilladte driftsparametre eller brugsbetingelser;

d) Produkter er samlet, håndteret eller installeret forkert eller uden behørig omhu eller ikke i overensstemmelse med de gældende retningslinjer eller ikke er brugt eller installeret af kvalificeret personale;

e) Produkter modificeres eller repareres uden forudgående skriftlig godkendelse fra BELIMO;

f) Produkter bliver slidte som følge af uhensigtsmæssig eller utilsigtet brug eller overdreven belastning;

g) Produkter opbevares uhensigtsmæssigt; eller

h) Kunden eller tredjemand er ansvarlig for skader.

Belimo yder heller ingen garanti for normal slitage, herunder alle former for korrosion, drifts- eller miljøslitage og lignende, så længe dette ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl.

For Openline-produkter gælder yderligere ansvarsbegrænsninger i henhold til den gældende rammeaftale, indgået mellem BELIMO og kunden.

Kunden hæfter for hjælpepersonalets handlinger eller undladelser, som om disse var hans egne handlinger.

 

Garantiperioden er fem år fra fremstillingsdatoen for BELIMO-produkter. Garantiperioden er to år fra leveringsdatoen for Openline-produkter. Garantiperioden for produkter, der ikke er fremstillet af BELIMO (handelsprodukter), kan udledes af ordrebekræftelsen. Handelsprodukter er specificeret som sådan, enten ved navn og/eller af producentens logo. Garantiperioden for handelsprodukter er generelt et år fra leveringsdatoen, i undtagelsestilfælde to år fra leveringsdatoen.

Garantiperioden starter på tidspunktet for henholdsvis fremstilling eller levering af produktet uden at kræve accept fra eller test af kunden. Bygherren er forpligtet til straks at iværksætte alle passende foranstaltninger for at minimere skader. Hvis der er foretaget en rettidig indberetning i overensstemmelse med afsnit 12 ovenfor, er BELIMO forpligtet til enten at erstatte defekte produkter med produkter, der er lige eller tilsvarende, at få dem repareret enten af ​​BELIMO eller tredjeparter på BELIMOs regning eller at udstede en kredit til kunden. note i størrelsen af ​​den betalte nettopris for det defekte produkt. BELIMO vil afgøre, hvilke af disse foranstaltninger der skal træffes.

Garantiperioden starter ikke fra begyndelsen for udskiftede produkter.

BELIMO kan kræve, at kunden udskifter særlige defekte produkter eller dele af produkter i et system for at forhindre skader, hvorved rimelige klientudgifter i denne sammenhæng, som på forhånd er godkendt skriftligt af BELIMO, vil blive refunderet af BELIMO.

 

14. Ansvarsbegrænsning

BELIMOs ansvar er endeligt defineret i afsnit 13. Ethvert andet krav fra klienten over for BELIMO, uanset det juridiske grundlag, herunder men ikke begrænset til prisnedsættelse eller fortrydelse, er udelukket og frafaldet udtrykkeligt hermed.

Kunden har ikke ret til at kræve erstatning for skader, der ikke opstår på selve produkterne, samt til erstatning for sådanne krav fra kundens klienter eller tredjeparter. Navnlig påtager BELIMO sig intet ansvar for omkostninger, der er påløbet i forbindelse med en udskiftning (f.eks. transport, demontering, montering, gen-idriftsættelse og tilhørende afklaringer), omkostninger til fastlæggelse af årsagerne til skaden, for ekspertudtalelser eller indirekte skader eller følgeskader ( herunder skader som følge af defekter) af enhver art, såsom brugstab, nedetider, tab af fortjeneste eller returnering mv. og for skader forårsaget af tilbagekaldelseshandlinger, medmindre de er forårsaget af BELIMO forsætligt eller på grund af grov uagtsomhed.

I det omfang BELIMOs ansvar er udelukket eller begrænset, gælder en sådan udelukkelse eller begrænsning også det personlige ansvar for deres ansatte, personale, repræsentanter og stedfortrædere.

 

15. Skadesløsholdelse

Efter BELIMOs første anmodning skal kunden holde BELIMO skadesløs i sin helhed fra ethvert tredjepartskrav i forbindelse med de begivenheder, der er anført i afsnit 13. Dette gælder også for krav i forbindelse med produktansvar.

 

16. Force majeure

Hverken BELIMO eller kunden påtager sig ansvar for skader af nogen art, hvis der opstår forhindringer, som de ikke er i stand til at forhindre på trods af al fornøden omhu, uanset om disse sker hos BELIMO, klienten eller en tredjepart. Sådanne forhindringer er for eksempel epidemier, pandemier, mobilisering, krig, oprør, alvorlige afbrydelser af operationer, ulykker, arbejdskonflikter, forsinket eller mangelfuld levering af de nødvendige råvarer, halvfabrikata eller færdigvarer, manglende adgang til vigtige komponenter, offentlige påbud eller udeladelser, embargoer, eksport- eller import-restriktioner, naturkatastrofer eller andre omstændigheder, som i vid udstrækning er uden for BELIMOs eller kundens kontrol. Betalinger kan dog ikke tilbageholdes eller forsinkes under henvisning til sådanne omstændigheder. I sådanne tilfælde skal begge parter uden forsinkelse træffe alle effektive foranstaltninger, som kan forventes af dem, for at forhindre skade, eller hvis der opstår skade, for så vidt muligt at minimere omfanget af denne skade.

 

17. Videresalg

Hvis produktet videresælges, skal kunden pålægge køber mindst de samme garantibegrænsninger.

 

18. Privatlivspolitik

BELIMO lægger stor vægt på implementering af lovlig databehandling for at beskytte dine personoplysninger. BELIMO er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi er afhængige af tjenester fra tredjeparter for at levere vores tjenester. Disse tredjeparter vil kun behandle dine data i forbindelse med de tjenester, der er aftalt med BELIMO, vil sikre samme niveau af databeskyttelse som BELIMO og vil ikke videregive dine data til andre tredjeparter uden din accept. Når du behandler dine data og overfører dine data til tredjeparter, vil BELIMO sikre, at et passende niveau af databeskyttelse er garanteret, og at passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger implementeres for at beskytte dine data. Mere detaljerede oplysninger om vores retningslinjer for databeskyttelse er tilgængelig på følgende internetadresse: www.belimo.dk/privatlivspolitik.

 

19. Ændringer

BELIMO forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid.

 

20. Ugyldighed

I tilfælde af at en eller flere af de førnævnte bestemmelser skulle være eller blive ugyldige, påvirkes gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser ikke heraf.

 

21. Gældende lov og jurisdiktion

Udelukkende dansk ret finder anvendelse, undtagen anvendelse af FN-konventionen om internationale køb af varer af 11. april 1980 (CISG).

De almindelige domstole på BELIMOs hjemsted har enekompetence. Eventuelle tvister, der ikke kan løses, afgøres ved retten i Horsens, Danmark.