7 vigtige indsatsområder for et sundt indeklima

Belimo har interviewet rådgivende ingeniører og ventilationseksperter rundt om i verden, om hvad der skal til for at en bygning får et sundt indeklima.

Resultatet er disse 7 vigtige indsatsområder. 

  • Pålidelig og kontinuerlig måling og overvågning af luftkvaliteten
  • Korrekte mængder frisk luft til hvert rum og udsugning af brugt/forurenet luft
  • Gennemtænkt og ordentlig luftfordeling og –strøm i hvert rum
  • Aktiv styring af lufttryk i rum og omgivende områder
  • Korrekt styring af temperatur og luftfugtighed
  • Effektive filtre til at holde luftforurening ude
  • Tilførsel af korrekt mængde frisk udeluft

1. Pålidelig og kontinuerlig måling og overvågning af luftkvaliteten

Det er overraskende sjældent, vi mennesker reelt ved, om indeluften er god og sund, eller om den reelt er skadelig for vores helbred. Vi tilbringer trods alt næsten 90 % af vores liv inden døre.

Det er desuden svært at styre eller forbedre luftkvalitet, som ikke måles. Alene derfor bør måling og overvågning af luftfugtighed, CO2-indhold og/eller VOC-koncentration i indendørs luft være udgangspunktet for at sikre et godt indeklima.

  • Luftfugtighed: Det er vigtigt, at luftfugtigheden indendørs holdes på 40-60 %. Tør luft irriterer vores slimhinder og giver virus og bakterier gode betingelser for at spredes. For høj luftfugtighed giver gode betingelser for svamp og råd.
  • CO2: CO2-koncentrationen i indeluften er et godt tegn på, hvor frisk luften er. Et højt CO2-indhold tyder på dårlig ventilation. Det ødelægger vores produktivitet og velbefindende – ved CO2-koncentrationer på over 1000 ppm (parts per million) falder koncentra-tionsevnen. Over 2000 ppm CO2 giver træthed og hovedpine. 
  • VOC’er: Flygtige organiske forbindelser (VOC’er) kommer fra parfume, maling, printere, tæpper, byggematerialer m.m. Selv lave koncentrationer af VOC’er kan irritere øjne, næse og hals og er tegn på utilstrækkelig ventilation.

Læs mere om Belimos rumfølere

Læs mere om Thermokon sensorer

Læs mere om indeklima og luftkvalitet

2. Korrekte mængder frisk luft til hvert rum og udsugning af brugt/forurenet luft

Isolerede og lufttætte bygninger er gode til at holde på varmen og spare energi. Men de holder også på indeluften. Det kræver udluftning, som heldigvis kan automatiseres ved hjælp af moderne, sensorstyrede HVAC-systemer.

Det er vigtigt, at hvert rum får den mængde frisk luft, der er brug for. Når antallet af mennesker i et rum øges – f.eks. i et større mødelokale – skal ventilationen øges tilsvarende. Mere frisk luft ind og mere brugt luft ud. 

Derfor bør zoner og rum forsynes med individuelt styrede variable luftmængder (VAV). Så når en sensor f.eks. registrerer et højt CO2-indhold i rummet, øges udskiftningen af luften. Ved at behovsstyre ventilationen i de enkelte rum, sørger du også for at HVAC-anlægget ikke bruger mere energi, end der er behov for.

Læs om Belimos sensorer til måling af luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed og flow

Læs om VAV-Universal og VAV Compact

3. Gennemtænkt og ordentlig luftfordeling og –strøm i hvert rum

En vigtig faktor for indeklimaet er, hvordan luften strømmer gennem rummet. Altså hvor og hvordan den blæses ind og suges ud igen.

Luften skal ikke cirkulere i rummet flere gange eller stå stille nogen steder i rummet. Det øger mængden af usunde partikler i luften.

Lige så vigtigt er det, at ingen i rummet føler træk eller sidder i en kold eller varm luftstrøm.

Læs om Belimos sensorer til måling af luftkvalitet, temperatur, luftfugtighed og flow.

Det kræver, at systemet designes med omtanke, og at luftgennemstrømningen hverken er for voldsom eller for svag. Det er lettere at designe HVAC-systemet korrekt i nye bygninger end i ældre. Men en god styring af varme og ventilation betyder også meget i en ældre bygning. Samtidig med, at energiforbruget ikke bliver for højt.

Læs mere om Belimos Manifold energifordeler.

 

 

4. Aktivt styring af lufttryk i rum og omgivende zoner

Luftkvaliteten i et rum kan blive dårligere af uønskede luftstrømme, der trænger ind udefra. Det kan f.eks. være luft ude fra en trafikeret vej eller luft fra en kantine, produktionshal eller andre rum. 

Problemet undgås, hvis lufttryksforholdene er afbalanceret. Hvis der er et let overtryk i et rum, vil kantineluften ikke søge derind.

Med VAV-regulatorer i rummenes til- og fraluft og differenstrykfølere og regulatorer mellem rum eller zoner kan HVAC-anlægget sørge for små trykforskelle, der forhindrer de uønskede luftstrømme.

Læs om VAV-Universal og VAV Compact

https://belimo.dk/kategori/sensorer-og-malere/rumenheder

5. Korrekt styring af temperatur og luftfugtighed

For at sikre rumtemperaturen er rigtig, skal styringen af varme- eller kølespiralerne være præcis. Flowventiler – som Belimos elektriske trykuafhængige ventiler – sørger for at holde flowet præcist. Også hvis trykket i anlægget falder – f.eks. ved spidsbelastning.

Belimos energiventiler kan regulere efter, hvor stor var-meveksling, der reelt er. Delta-T-styring. Så energiventilen sørger med andre ord for at levere den effekt, der er påkrævet. Det giver en meget præcis styring. Den seneste udgave af Belimos energiventil har endda en MID-godkendt termisk energimåler integreret, hvilket garanterer helt præcise data. Så præcise at de kan bruges til at afregne varmeforbrug.

Både flowventiler og energiventiler giver – hver på sin måde – præcis styring, og er derfor med til at HVAC-anlægget er energieffektivt.

Se mere om Belimos flowventiler

Læs mere om Belimos energiventiler med MID-godkendt termisk energimåler

 

6. Effektive filtre til at holde luftforurening ude

For at forhindre, at ventilationen blæser forurenende stoffer ind udefra, skal der integreres filtre i luftindsugningen. Hvis en del af udsugningsluften recirkuleres og blandes med indblæsningsluften, skal filtrene også stoppe smitsomme mikrober (f.eks. HEPA-filter H13 i henhold til EN1822:2009). Filtrene skal sikre, at den luft, der blæses ind i rummene, ikke er forurenet af fint støv, VOC’er m.m.

Læs mere om indeklima og luftkvalitet

For at sikre, at filtrene altid virker effektivt, bør der være differenstryksensorer til dynamisk måling af luftflow i kanalerne. Hvis filteret er sat til, øges modstanden og trykket falder over filteret. Så når volumenstrømmen gennem filteret også måles, kan det ret præcist registreres, hvornår filteret bør udskiftes. Så du kan skifte filtrene efter hvor meget, de er brugt, og ikke blot ud fra hvilken dato, de er sat ind.

Læs mere om Belimos sensorer

7. Tilførsel af korrekt mængde frisk udeluft

En lufttæt bygning betyder, at det naturlige luftskifte falder. Det giver øget koncentration af skadelige stoffer i indeluften. Det rette middel er regelmæssig udluftning af rummene, men det er sjældent brugerne får det gjort. Det er derfor, der er behov for et automatiseret ventilationssystem, som pålideligt fjerner de luftforurenende stoffer, og som forbedrer bygningens indeklima. Hvis rummene er udstyret med sensorer, som forsyner ventilationsanlægget med præcise data, kan systemet køre pålideligt og styret af behovet, så der ikke spildes energi på unødig ventilation.

Automatiseret ventilation kan også tilføre mere udeluft, når forureningsniveauet udenfor fra trafik og industri er lavt, og mindre udeluft, når forureningsniveauet stiger. Det kræver blot en sensor.

Læs mere om Belimos sensorer

I dag har mange mindre og mellemstore bygninger ikke et automatiseret, mekanisk HVAC-anlæg. I stedet skal brugerne lufte ud ved at åbne et vindue. Når det ikke sker, stiger koncentrationen af CO2 og skadelige partikler. Derfor bør et HVAC-anlæg med central aircondition være en naturlig del af både nye bygninger og renovering af ældre. 

Læs mere om indeklima og luftkvalitet

Læs rapport om Healthy Indoor Enviroment

 

Ring til Bjørn, eller en af
vores andre kolleger, i dag.

Vi er sikre på at de kan hjælpe dig
med alt mellem luft og vand!

Ring på tlf. 86 52 44 00